email hasło

dodatek pielęgnacyjny

 

Dodatek pielęgnacyjny przeznaczony jest dla osób, które są uprawnione do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty rodzinnej i spełniają jeden z dwóch warunków:

 

- zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji, albo

- ukończyły 75 lat.


Obecnie (2012 r.) dodatek pielęgnacyjny wynosi 153,19 zł, a dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji - 229,79 zł.

Dla osób, które ukończyły 75 lat, dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest przez ZUS z urzędu wraz z ukończeniem tego wieku, bez konieczności dostarczania dodatkowych dokumentów oraz składania stosownego wniosku. Natomiast pozostałe osoby muszą złożyć wniosek oraz orzeczenie lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej ZUS stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji.
Trzeba przypomnieć, że całkowicie niezdolna do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Natomiast niezdolność do samodzielnej egzystencji orzekana jest wówczas, gdy występuje naruszenie sprawności organizmu w stopniu powodującym konieczność stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych. Warto też wiedzieć, że osoba, w stosunku do której zostało wydane orzeczenie jedynie o całkowitej niezdolności do pracy, może ubiegać się o stwierdzenie niezdolności do samodzielnej egzystencji odrębnym orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS.
Celem świadczenia jest umożliwienie pokrycia kosztów pielęgnacji w opiece domowej. W przepisach prawnych nie jest to jednoznacznie stwierdzone, lecz wniosek ten można wysnuć na podstawie zasady, która mówi, że prawo do dodatku ulega zawieszeniu gdy osoba przebywa w domu pomocy społecznej, w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, wyłączywszy okresy, gdy osoba nie przebywała w placówce przez co najmniej dwa tygodnie w miesiącu.


Dodatki pielęgnacyjne są również przyznawane do świadczeń z ubezpieczenia emerytalno-rentowego wypłacanych w ramach Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Wysokość świadczenia jest stała, niezależnie od tego z którego podsystemu ubezpieczeń społecznych jest wypłacana. Jej aktualna wysokość jest ogłaszana przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Monitorze Polskim.

Wszystkie treści, zdjęcia oraz grafiki zamieszczone w portalu opiekundlaseniora.pl chronione są prawem autorskim. Kopiowanie, powielanie, przetwarzanie oraz jakiekolwiek wykorzystanie, jest zabronione bez zgody administratora serwisu.